WITAMY
PTMO
FORUM
BIOLOGIA
UPRAWA
GALERIA
ŹRÓDŁA
AUTORZY
NOWOŚCI
 

Jesteś tu: PTMO

HISTORIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ORCHIDEI

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Łódź znana była między innymi z organizowanych corocznie wystaw storczyków. Wystawy te miały miejsce w Teatrze Wielkim i budynku Naczelnej Organizacji Technicznej. Uczestniczyło w nich wielu znaczących w tamtych czasach producentów storczyków. Również z byłego NRD, Czechosłowacji i Węgier. Wystawy te przyciągały zawsze tłumy zwiedzających a wrażenia z obejrzanej ekspozycji tych egzotycznych kwiatów powodowały u ludzi chęć posiadania choć jednej orchidei, którą można by uprawiać w warunkach domowych. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wychodzili ogrodnicy, którzy w trakcie trwania wystawy sprzedawali storczyki, przede wszystkim rodzaju Cymbidium, PaphiopedilumPhalaenopsis. Niestety, nie wszystkie one przetrzymały najbliższe kilka miesięcy w domach zafascynowanych nowych nabytkiem amatorów. Dotyczyło to przede wszystkim Cymbidium, które to niektórzy niezbyt uczciwi sprzedawcy oferowali jako bezproblemowo kwitnące rośliny do uprawy w typowym mieszkaniu. Nie zrażało to jednak zapaleńców.

Na skutek dużego zainteresowania, wychodząc na przeciw prośbom amatorom uprawy storczyków, Ogólnopolska Sekcja Orchidei istniejąca przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Ogrodników zdecydowała się na zorganizowanie Klubu Hobbystów Hodowli Storczyków. Zobowiązała się do zorganizowania pierwszych spotkań, udostępnienia sali w siedzibie NOT w Łodzi, zapewnienia wysoko wykwalifikowanych wykładowców i prelekcji wygłaszanych przez przodujących producentów storczyków. Takie informacje pojawiły się w maju 1985 r. w ówczesych ogólnopolskich gazetach: Trybunie Ludu, Życiu Warszawy, Haśle Ogrodniczym, Kwiatach, jak i prasie łódzkiej. Zainteresowanych przynależnością do Klubu i pracowników naukowych uczelni i instytutów pragnących wspomóc SITO swoją wiedzą i doświadczeniem proszono o przysyłanie zgłoszeń na adres wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiej Sekcji Orchidei – Piotra Kaczmarskiego.

Zebranie inauguracyjne, na które przybyło około 70 osób m.in. z Poznania, Zielonej Góry, Lublina i oczywiście z Łodzi, odbyło się w dniu 8.06.1985 roku. Po wypełnieniu deklaracji członkowskich wszyscy zainteresowani mieli zostać przyjęci do SITO jako członkowie nadzwyczajni. Pomimo nadziei przybyłych i wielu obietnic, odbyło się tylko jeszcze jedno podobne zebranie i na tym działalność Klubu Hobbystów Hodowli Storczyków uległa zakończeniu.

Wtedy jeszcze nie interesowałem się storczykami. Fascynacja zaczęła się po wizycie w gospodarstwie ogrodniczym inż.Wojciecha Dziomdziory w Czaplinku pod Łodzią. Ten znany producent i znawca storczyków pokazał mnie i mojej żonie uprawiane przez niego orchidee w pełni ich bujnego kwitnienia. W ponury, śnieżny, grudniowy dzień był to widok, który pamiętam do dzisiaj. Oczywiście wyjechaliśmy stamtąd z zakupionym pierwszym storczykiem rodzaju Phalaenopsis, po którym pozostało dzisiaj tylko wspomnienie. Ponieważ nie posiadałem wówczas żadnej literatury ani też nie znałem osób, które miały już na tym gruncie doświadczenie, a zainteresowanie tematem nie malało, zdecydowałem się zadzwonić do SITO w Łodzi. W ten sposób otrzymałem numer telefonu p.Piotra Kaczmarskiego – producenta storczyków, inicjatora i komisarza licznych wystaw orchidei.

Myśl o utworzeniu Towarzystwa zrzeszającego storczykarzy amatorów zrodziła się w trakcie naszych wspólnych rozmów. I w ten sposób w dniu 30.04 1989 roku w tymczasowej siedzibie w Łodzi przy ul. Książka 6 odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Miłośników Orchidei w którym uczestniczyło 15 osób. W tracie zebrania zostały omówione główne kierunki działania Towarzystwa, jego sposoby działania oraz przedstawiona proponowana treść Statutu. Wybrany Komitet Założycielski został zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem do właściwego Sądu o wpisanie PTMO do Rejestru Stowarzyszeń, co zostało dokonane w dniu 11.05.1989 roku. Na skutek naszego wniosku Sąd Wojewódzki w Łodzi I Wydział Cywilny wydał w dniu 24.06.1989 roku postanowienie o zarejestrowaniu Polskiego Towarzystwa Miłośników Orchidei jako Stowarzyszenia o działalności na obszarze PRL, z możliwością powoływania oddziałów. Wobec powyższego na pierwszym walnym zebraniu członków założycieli Towarzystwa dokonano wyboru Zarządu. Pierwszym Prezesem jednogłośnie wybrano prof.dr hab. Krystynę Kukułczankę m.in. twórczynię pierwszego polskiego laboratorium rozmnażania storczyków metodą in vitro i organizatorkę Konferencji Naukowo-Technicznych n.t. Storczyki w naturze i uprawie, które w latach 1987-1995 przyciągały do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu duże grono zainteresowanych. W ślad za tym zaczęliśmy organizować comiesięczne zebrania, na które wyznaczone osoby przygotowywały prelekcje na interesujące nas tematy, ilustrowane slajdami, bądź też roślinami omawianych rodzajów. Spotkania te odbywały się w różnych miejscach. Od wynajmowanych sal klubowych, do bezpłatnie udostępnianych w Zarządzie Łódzkim ZSMP i Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego. Miały one miejsce co miesiąc od dnia 18.12. 1989 roku do połowy 1991 roku, kiedy to z uwagi na uczestniczenie w zebraniach coraz mniejszej ilości członków, Zarząd podjął uchwałę o czasowym zawieszeniu działalności PTMO. W wymienionym okresie oprócz stałych spotkań organizowane były wycieczki do prywatnych zakładów ogrodniczych, zajmujących się produkcją storczyków. Mimo tego był to z pewnością bardzo trudny okres przemian w naszym kraju, co było bezpośrednio zauważalne w ilości zainteresowanych storczykową pasją. Nie znaczy to jednak, że storczyki całkowicie odeszły w zapomnienie. Spotkania odbywały się w prywatnych mieszkaniach, co prawda w mniejszym gronie i nie tak regularnie, lecz dla zarażonych "Orchiditis" – manią, która daje przyjemność, wiedzę, kontakty z przyjaznymi ludźmi na całym świecie i urodę codzienności, był to jedynie okres wymuszonego oczekiwania na bardziej sprzyjające czasy.

Ważną sprawą, o której do tej pory nie wspomniałem było Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTMO, mające miejsce w dniu 1.12.1990 r. Najważniejszymi jego celami były: rezygnacja dotychczasowego Zarządu z pełnionych funkcji, wybory nowego Zarządu Towarzystwa, wprowadzenie zmian do Statutu i zmiana adresu siedziby. W wyniku tajnego głosowania wybrano Zarząd, który zgodnie z paragrafem 29 ust.1 znowelizowanego Statutu, na pierwszym posiedzeniu dokonał podziału funkcji. I tak, prezesem został Aleksander Fiwek, zastępcą – Jerzy Kopias, sekretarzem – Krzysztof Ubysz a skarbnikiem – Zbigniew Banasiak. Skład ten nie uległ zmianie do dnia dzisiejszego. Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę o nadaniu godności członka honorowego dla dotychczasowego prezesa – prof. Krystyny Kukułczanki, która sama zrezygnowała z pełnionej funkcji z uwagi na nawał pracy naukowej i odległość dzielącą Wrocław od Łodzi. Uniemożliwiało to jej regularnie uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu i pracach Towarzystwa. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 21.03.1991 roku powyższe zmiany zostały zatwierdzone.

Stan zawieszenia trwał do marca 1998 roku. Wtedy to dyrektor Ogrodu Botanicznego w Łodzi – dr Janina Krzemińska-Freda zainteresowała się współpracą z Towarzystwem i udostępniła bezpłatnie salę na nasze spotkania w nowo wybudowanym nowoczesnym budynku. Zaczęliśmy się ponownie regularnie spotykać. Przybyło trochę nowych storczykowych pasjonatów. Współpraca ta zaowocowała pierwszą po wielu latach wystawą storczyków, która odbyła się w dniach 21 – 23 stycznia 2000 roku i przyciągnęła tłumy zwiedzających. Myślę, że to bardzo dobry początek na przygotowanie drugiego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTMO, uregulowanie spraw formalno-prawnych i dokonanie przyjęć członkowskich zainteresowanych osób, których jest coraz liczniejsza grupa w naszym kraju.

Aleksander Fiwek
prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Orchidei